Terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1; Definities

 1. Polderchallenge Standdaarbuiten; het jaarlijks terugkerende evenement, verder aangegeven als PCS.
 2. Deelnemer; degene die zich op de door Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten aangegeven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de PCS.
 3. Deelname; de overeenkomst tot deelname aan de PCS en elke andere dienst of aankoop die daaraan is gelieerd.
 4. Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten, opgericht in 2015 en de organisator van de PCS.

Artikel 2; Deelname

 1. Deelname aan de PCS geschiedt op basis van vooraf vastgestelde afstanden en leeftijdscategorieën. De voorwaarden voor deelname worden aangegeven op het deelnameformulier dat vooraf ingevuld dient te worden. Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten behoudt zich het recht voor deelname te weigeren indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden.
 2. Deelname aan de PCS is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele andere kosten volledig heeft voldaan.
 3. Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid een overeenkomst aan met Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.
 4. Deelnemer mag aan de Kids run slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig heeft ingevuld, indien deelnemer ten minste beschikt over zwemdiploma A en indien deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordiger gezien minderjarigheid akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden.
 5. Deelnemer mag aan de Inimini run slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en indien deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordiger gezien minderjarigheid akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden.
 6. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.
 7. De deelnemer heeft recht op een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Indien de deelnemer de overeenkomst binnen de bedenktijd wil herroepen dient hij hiervoor het bestemde formulier * in te vullen en te verzenden via www.polderchallengestanddaarbuiten.nl
 8. De deelnemer die de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen herroept heeft recht op volledige terugbetaling van het inschrijfgeld.
 9. De deelname aan de PCS geschied door de deelnemer persoonlijk.
 10. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten op deelname over te dragen aan een derde.
 • Indien de deelnemer verhinderd is aan de PCS deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd, met uitzondering van de gevallen genoemd in artikel 2 onder 8.
 • Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten kan op grond van overmacht besluiten de PCS geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 • De deelnemer dient te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van de PCS op te volgen. Bij misdragingen houdt Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten zich het recht voor de deelname aan de PCS stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 • De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten of de PCS, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten

Artikel 3; Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten, eigenaar, personeelsleden of andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. Tevens is de Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten beperkt tot vergoeding van die schade tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de PCS.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de PCS.
 5. De deelnemer vrijwaart de Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de PCS. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4; Reglement

 1. Deelnemen onder invloed van alcohol of verdovende middelen, danwel gebruik van alcohol of verdovende middelen tijdens de runs is ten strengste verboden.
 2. Aanwijzingen en instructies van organisatie, vrijwilligers en verkeersregelaars van PCS dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
 3. Deelnemers dienen met respect voor de natuur en het milieu te handelen; laat geen rotzooi achter.
 4. Deelnemers dienen op de aangewezen route te blijven.
 5. Bij het niet naleven van het reglement, kan deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname zonder restitutie van het inschrijfgeld of anderszins gemaakte kosten.

Artikel 5; Portretrecht

 1. De deelnemer verleent toestemming aan Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten voor openbaarmaking van tijdens of rond de PCS gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 2. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zal Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten beeldmateriaal waarop portretrecht van toepassing is van de website(s) verwijderen.

Artikel 6; Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten opgenomen in een bestand met als doel deze te gebruiken ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer, voor- en achteraf aan de deelname.
 2. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos, schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het beoogde doel.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Artikel 7; Beeldmateriaal

 1. Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer is gemaakt tijdens de PCS, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

* FORMULIER VOOR HERROEPING